Regulamin sklepu

REGULAMIN

1.Sklep internetowy AUTOMATYKASKLEP.PL prowadzony jest przez METAL-KŁOS, Nr NIP: 895-101-12-14 REGON: 930460300

2.Sklep internetowy AUTOMATYKASKLEP.PL, zwany dalej AUTOMATYKASKLEP.PL , prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie WWW za pośrednictwem sieci Internet.

3.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

4.Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym  AUTOMATYKASKLEP.PL są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu w zależności od wagi towaru.

5.Do każdej przesyłki dołączamy paragon fiskalny lub na życzenie fakturę VAT, oraz wymagane przepisami instrukcje i certyfikaty. Faktura VAT jest wystawiana w momencie realizacji zamówienia i od tej chwili jest zawarta umowa handlowa.

6.Zgodnie z ustawą o "ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni w sposób określony w art. 10 ust. 1. W przypadku odstąpienia umowa będzie uważana za niezawartą, a ewentualne wpłaty za zakupiony przedmiot, zostaną zwrócone na wskazane konto bankowe. Koszty transportu nie są zwracane. Zwracany przedmiot kupujący odsyła na swój koszt.

7.Przez złożenie zamówienia należy rozumieć zakup towaru w sklepie AUTOMATYKASKLEP.PL.

8.Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych w formularzu, w tym zwłaszcza numeru telefonu.

9.Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.

10.Należności za zamówione towary regulowane są przy odbiorze - pobranie lub w formie przedpłaty przelewem.

11.Należność w formie przedpłaty należy uregulować przelewem na konto METAL-KŁOS, wysyłanym w mailu po zakupie w sklepie internetowym AUTOMATYKASKLEP.PL.

12.Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać NUMER ZAMóWIENIA ze sklepu, w przeciwnym wypadku mogą nastąpić znaczne opóźnienia w wysyłce.

13.Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po weryfikacji odbiorcy lub w przypadku przedpłaty w momencie wpływu środków na konto firmy METAL-KŁOS. Wpłaty na konto sprawdzamy codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 9:00 rano. Jeśli pieniądze będą zaksięgowane w danym dniu po godzinie 9:00, za datę wpłynięcia na konto będzie przyjmowany następny dzień roboczy.

14.Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, oraz Poczty Polskiej.
Ceny dostawy różnią się w zależności od produktu i jego ilości. Koszt dostawy jest widoczny po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu formy zapłaty.

15.Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.

16.Chwilą wykonania umowy sprzedaży przez sklep internetowy AUTOMATYKASKLEP.PL, jest dzień przekazania przesyłki od firmy kurierskiej GLS lub Poczty Polskiej.

17. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Należy wówczas wypełnić wydrukowany formularz i odesłać razem z produktem. Formularz dostępny jest pod adresem http://AUTOMATYKASKLEP.PL/ods.pdf . Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone,oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane produkty, podlegające ochronie praw autorskich takie jak: oprogramowanie, płyty CD z muzyką, kursy audio itp. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na własny koszt, na adres firmy METAL-KŁOS. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep wciągu 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki dokonuje sprawdzenia produktu i dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta.

18.Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym AUTOMATYKASKLEP.PL objęte są gwarancją producenta.

19.Jednocześnie informujemy, że każdy towar poddany jakimkolwiek przeróbką traci prawa gwarancyjne.

20.Postępowanie reklamacyjne w przypadku sprzedaży dokonywanej drogą elektroniczną odbywa się w sposób przewidziany dla sprzedaży tradycyjnej, nie dokonywanej za pośrednictwem witryny WWW, jego zasady i przebieg określone są w warunkach gwarancji.

21.Dołożono wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne dostępnych w sklepie towarów były prawdziwe i aktualne. Sklep nie odpowiada jednak za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta.

22.Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.

23.Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

24.Oferta ważna tylko na terenie Polski.

25.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.

26.Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

27.Wszystkie paczki wysyłane z zamówionymi towarami za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL są ubezpieczone. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana - po stronie klienta leży obowiązek spisania protokołu odbioru z kurierem. Niespisanie takiego protokołu skutkuje tym, iż kończy się odpowiedzialność firmy METAL-KŁOS i spedytora z tytułu uszkodzenia w transporcie lub częściowej kradzieży.

28.Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez sklep AUTOMATYKASKLEP.PL z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

 

WARUNKI GWARANCJI

1.Gwarancji na poprawne działanie sprzętu udziela firma METAL-KŁOS na czas określony, indywidualny, zgodnie terminem podanym na karcie gwarancyjnej. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez serwis firmy METAL-KŁOS.

2.Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np.: zainstalowanie sprzętu, konserwacja, instalacja oprogramowania, konfiguracja komputera itp.

3.Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia takich elementów jak: toner, atrament, bateria, czytnik lasera, porysowanie płyty itp.

4.Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.

5.Uszkodzony sprzęt Reklamujący dostarczy do serwisu firmy METAL-KŁOS osobiście, przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznie lub mailowo.

6.Warunki przyjęcia sprzętu do naprawy:

Obowiązki klienta:

-dokładnie sprawdzić uszkodzony sprzęt i opisać rodzaj uszkodzenia,

-sprzęt należy dostarczyć kompletny w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem (karton, formy styropianowe,dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej),

-dostarczony sprzęt musi posiadać czytelne numery seryjne i nieuszkodzony sticker gwarancyjny i plomby, po wykonaniu naprawy sprzęt jest przekazywany Klientowi osobiście (lub pisemnie upoważnionej osobie) na podstawie Zgłoszenia Reklamacyjnego w serwisie firmy METAL-KŁOS, lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej,

7.W przypadku przesyłek kurierskich wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia, transportu i innym ryzykiem ponosi Klient.

8.Ochrona gwarancyjna nie będzie udzielona jeżeli w dokumencie gwarancyjnym wystąpią jakiekolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania.

9.Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni, lecz w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu do naszego serwisu.

10. Firma METAL-KŁOS nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w wyniku awarii sprzętu na jakimkolwiek nośniku danych.

11.Gwarancją nie są objęte:

-uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady,

-uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania transportu czy konserwacji sprzętu, a także stosowanie sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa,

-uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek, dostrojeń lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Klienta lub Użytkownika,

-sprzęt, który nie został dostarczony do serwisu METAL-KŁOS w oryginalnym lub bezpiecznym opakowaniu (karton, formy styropianowe,folie, dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej,pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem itp.), oraz wywołane tym uszkodzenia,

-sprzęt, którego dokument zakupu, sticker lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto, a także plomby są uszkodzone lub nieczytelne (zmienione, zatarte, zamazane),

12.Każdy reklamowany sprzęt serwis firmy METAL-KŁOS sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli sprzęt jest sprawny firma METAL-KŁOS może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu.

13.Przy zwrocie reklamowanego sprzętu firma METAL-KŁOS potrąca równowartość uszkodzonych z winy reklamującego elementów oraz koszty ich wymiany.

14.Wadliwy sprzęt lub części, które wymieniono stają się własnością firmy METAL-KŁOS.

15.W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki, lub uszkodzenia przesyłanego sprzętu w czasie transportu, prosimy o stosowanie następującej procedury:

-po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera.

-po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół,

-jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone po odjeździe kuriera mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający: opisu uszkodzenia, nr listu przewozowego, datę doręczenia, oczekiwania finansowe z tytułu poniesionych strat, protokół ten należy dostarczyć do lokalnego oddziału firmy kurierskiej, która wykonała usługę, a jego kopię przesłać faksem do METAL-KŁOS 71 311 72 91

16.Prawa i obowiązki stron reguluje wyłącznie niniejsza umowa, z warunkami której Klient winien zapoznać się i potwierdzić własnoręcznym podpisem.

17.Postanowienia końcowe.

Fakt udzielenia gwarancji na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. METAL-KŁOS nie udziela upoważnień ani gwarancji odnośnie sprzętu z wyjątkiem tych,które wyraźnie określono w niniejszym dokumencie. W żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna wobec Klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w sprzęcie. Nie będzie również odpowiedzialna za szkody spowodowane wadami sprzętu, inne niż realnie poniesione szkody w posiadanym majątku lub naruszenie dóbr osobistych. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią sprzętu.

18.Niniejsza gwarancja nie zezwala na dokonanie zmian, przeróbek, dostosowań czy regulacji, tak aby sprzęt odpowiadał przepisom bezpieczeństwa, napięciu zasilania, radiowemu lub telewizyjnemu systemowi transmisyjnemu lub wymogom elektrycznym kraju lub regionu, w którym sprzęt ma być używany. Zaleca się, aby Klient zapoznał się z lokalnymi warunkami technicznymi i wymogami bezpieczeństwa zanim zakupi sprzęt, który ma być użytkowany w innym kraju.

19.METAL-KŁOS zastrzega sobie możliwość zmiany warunków gwarancji. Nowe warunki gwarancji nie będą działać wstecz.


HomeHome

Szukaj


Koszyk  

jest pusty
X
!

Kontakt

Infolinia:71-311-72-91
E-mail: sklep@automatykasklep.pl
faks: (71) 311-72-96

Konsultanci:

Robert Włodarczyk
- Biuro handlowe

Maciej Szpinko
- Napędy i szlabany

Rafał Kłosiński
- Negocjowanie cen,
zakupy hurtowe

Marek Jakubiszyn
- Magazyn i transport


Telefony czynne:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 - 16:00
w soboty nieczynne


Nowe produkty

Aktualnie brak nowych produktówKatalog Sklepów Internetowych smartBay.pl: Porównywarka cen - porównaj ceny.
Wykonano 2010 © Wszystkie prawa zastrzeżone.